رابطه‌ سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ ای در بین کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های علوم پزشکی تهران[مقاله]

باقری، زهرا
شناسگر رکورد: 40319
سرشناسه: باقری، زهرا
توضيحات ناشر: دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۴۰۱
URL: https://cjs.mubabol.ac.ir/article-۱-۱۷۸-fa.html
عنوان: رابطه‌ سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ ای در بين کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های علوم پزشکی تهران

سابقه و هدف: اخلاق حرفه ای کتابداری مجموعه روش ها و منش هايی است که سبب افزايش رغبت مراجعه‌ کنندگان به کتابخانه می شود. یکی از متغیرهای منتج از اخلاق حرفه‌ ای، سازگاری اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ ای کتابداران شاغل در کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های علوم پزشکی شهر تهران صورت پذیرفت. مواد و روش‌ ها: روش پژوهش توصیفی- پيمايشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های علوم پزشکی شهر تهران است که از بین آنان به روش نمونه‌ گیری در دسترس و بر اساس جدول مورگان 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش‌ نامه سازگاری اجتماعی و پرسش‌ نامه اخلاق حرفه ای استفاده شد. داده‌ ها با استفاده از نرم‌ افزار SPSS 22 و آزمون‌ های تی تک نمونه‌ ای، تی مستقل، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ ها: نتایج نشان داد بین سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (Sig< 0.05). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مولفه‌ های سازگاری اجتماعی 47 درصد توانایی پیش‌ بینی میزان اخلاق حرفه‌ ای کتابداران را داشتند (Sig< 0.05). بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد جنسیت، سن و سطح تحصیلات تاثیری بر وضعیت سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ ای کتابداران نداشتند. همچنین در کتابخانه بیمارستانی سازگاری اجتماعی و در کتابخانه دانشکده‌ ای اخلاق حرفه‌ ای کتابداران از میانگین بالاتری برخوردار بود. نتیجه‌ گیری: با توجه به وضعیت مولفه‌ های سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ ای، چگونگی استخدام کتابداران در کتابخانه‌ های دانشگاهی به خصوص در دانشگاه‌ های علوم پزشکی مسئله‌ ای حائز اهمیت است و این امر ضرورت توجه جدی مسئولان امر را می‌ طلبد.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com