شناسایی و رتبه‌ بندی معیارهای انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد با رویکرد تاپسیس فازی از دیدگاه دانشجویان[مقاله]

رحیمی، ژاله/ رنجبرفرد، مینا
شناسگر رکورد: 39277
سرشناسه: رحیمی، ژاله/ رنجبرفرد، مينا
توضيحات ناشر: ۲۰۲۰
URL: https://mpes.sbu.ac.ir/article_۹۸۵۰۰.html
عنوان: شناسایی و رتبه‌ بندی معیارهای انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد با رویکرد تاپسیس فازی از دیدگاه دانشجویان

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد توسط دانشجویان می‌باشد. مواد و روش ها: ابتدا ادبیات مربوط به موضوع مورد بررسی قرار گرفت و 30 معیار کلی با شاخص های مربوطه استخراج شد. سپس، مصاحبه هایی با 15 دانشجو صورت گرفت تا عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه آنها نیز شناسایی شود و سپس با استفاده از پیشینه پژوهش و نظرات دانشجویان، معیارهای مورد نظر دانشجویان در انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد با 34 شاخص جمع‌ بندی شد. در مرحله بعد، برای اعتبار سنجی این عوامل و شاخص‌های به دست آمده، پرسشنامه ای در اختیار 40 دانشجو قرار گرفت. این داده‌ ها با آزمون تی تحلیل شدند تا شاخص‌های مورد تأیید مشخص شوند. شاخص‌های تأیید شده (16 شاخص)، دوباره طبقه‌ بندی شدند و در قالب پرسشنامه با بکارگیری عبارات زبانی بین 20 دانشجوی دیگر توزیع شد. در نهایت با استفاده از داده‌ های این پرسشنامه و بکارگیری رویکرد تاپسیس فازی رتبه‌ بندی شاخص‌ های تأثیرگذار انجام شد. در مرحله آخر، رتبه بندی معیارها در قالب چارچوب ارائه شده در مراحل قبلی صورت پذیرفت. بحث و نتیجه‌ گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که معیار اشتهار دانشگاه با شاخص‌ های دولتی بودن، مکان دانشگاه، قدمت جذب دانشجو و تعداد فارغ‌ التحصیلان جذب‌ شده به بازار کار نسبت به کل فارغ‌ التحصیلان دانشگاه، مهمترین عامل در انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد از نظر دانشجویان می‌باشد.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com