آرشیو دیجیتال با هدف حفظ و اشاعه تولیدات علمی، پژوهشی و اطلاع  رسانی دانشگاه الزهرا(س) و جهت تسهیل و تسریع دسترسی پژوهشگران سراسر دنیا بدون در نظر گرفتن محدودیت های زبانی، زمانی و مکانی در سال 1398 تاسیس گردید. این آرشیو شامل مقاله ها، کتاب ها، درسنامه ها، همایشها، طرح های پژوهشی و سایر موارد مرتبط با دانشگاه می باشد.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com