تازه‌های منابع دیجیتال

شناسایی و رتبه‌ بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرم‌ افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

رنجبرفرد، مینا/ قلمی، عطیه

شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب و کار

رنجبرفرد، مینا/ اقدسی، محمد/ البدوی، امیر/ حسن‌ زاده، محمد

Offering a framework for value co-creation in virtual academic learning environments

Ranjbarfard, Mina/ Heidari Sureshjani, Mahboobeh

مروری بر مدل‌ های بلوغ در حوزه‌ ی مدیریت فرآیند کسب‌ و‌ کار

رنجبرفرد، مینا/ جنگ‌ جو، زهرا

Identifying knowledge management problems using a process-based method (a case study of process 137)

Ranjbarfard, Mina/ Aghdasi, Mohammad/ Albadvi, Amir/ Hasanzadeh, Mohammad