تازه‌های منابع دیجیتال

مجله بیان شماره 15

نشریه تحقیقات علوم قرآنی و حدیث (دوره 15/ شماره 4)

دانشگاه الزهراء

پژوهش در رفتار حرکتی (شماره1)

دانشگاه الزهراء

زبان پژوهی (دوره 11/ شماره 31)

دانشگاه الزهرا

زبان پژوهی (دوره 10/ شماره 29)

دانشگاه الزهرا