تازه‌های منابع دیجیتال

توسعه چارچوب جديدي براي ايجاد پروفايل اساتيد دانشگاه الزهرا.

جلا ، پریسا

استنباط درستنمایی و بیزی بر اساس داده‌های رکوردی پایین و بالا در توزیع‌های تعمیم یافته یا

ریاحی، هاجر

واکنش‌های چند‌جزئی ترکیب 4-هیدروکسی-6-متیل-2-پایرون در حضور نانو کاتالیزگر مغناطیسی SrFe12O19

محمدسعید، شیرین

اندازه گیری الکتروشیمیایی مجزا وهمزمان ایزومرهای دی هیدروکسی بنزن در فیلم نانوکامپوزیتی نانولوله های کربنی چند دیواره و اکسید تیتانیوم

سیدکشمیری، یاسمن‌سادات

بررسی واکنش‌های سیکلوادیشن دیلز-آلدر با پیوندهای رهاشده سیلیسیم درنانوساختارهای فولرنی برپایه نظریه تابعی چگالی

خان محمدی، هانیه