تازه‌های منابع دیجیتال

متن از منظر رقیه حسن

حقیقی صابر، ندا

انسجام از منظر هلیدی و حسن (1989)، سالکی (1995) و تامپسون (2014 [1996])

حقیقی صابر، ندا

گذرایی و فرایند در دستور نقش‎گرای هلیدی

حقیقی صابر، ندا

معنا از منظر هلیدی

حقیقی صابر، ندا

ساخت اطلاع از منظر هلیدی

حقیقی صابر، ندا