تازه‌های منابع دیجیتال

رابطه‌ سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ ای در بین کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های علوم پزشکی تهران

باقری، زهرا

شناسایی و رتبه‌ بندی معیارهای انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد با رویکرد تاپسیس فازی از دیدگاه دانشجویان

رحیمی، ژاله/ رنجبرفرد، مینا

بررسی نقش اینفوگرافی در ارزیابی وب‌ سایت‌ ها

رنجبرفرد، مینا/ خیری، منصوره

شناسایی و رتبه‌ بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرم‌ افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

رنجبرفرد، مینا/ قلمی، عطیه

شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب و کار

رنجبرفرد، مینا/ اقدسی، محمد/ البدوی، امیر/ حسن‌ زاده، محمد