تازه‌های منابع دیجیتال

دومین رویداد ملی مدآفرین

دومین همایش بین المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی

نظریه بازی ها و تیوری تصمیم گیری چند معیاره: از خیال تا واقعیت