تازه‌های منابع دیجیتال

مقایسه تطبیقی تکنیک‌ های مدلسازی دانایی در فرآیندهای کسب و کار (با تاکید بر فرآیندهای دانایی گرا)

رنجبرفرد، مینا/ اقدسی، محمد

کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری دانایی محور در توسعه محصول جدید (استفاده از دانایی مشتری جهت کسب مزیت رقابتی)

رنجبرفرد، مینا/ اقدسی، محمد

یکپارچه سازی مدیریت فرآیند حفظ و نگهداری اسناد الکترونیکی در وزارت جهاد کشاورزی

آرش، غلامرضا/ تقی زاده نوعی، مهیار/ رنجبر فرد، مینا

بررسی معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ های طبقاتی

اعرابی مقدم، حوریه/ رنجبرفرد، مینا

کتابخانه‌های دانشگاهی: چالش تامین منابع دیجیتال فارسی

ماندانا، نوربخش/ آقابابا، حوریه