تازه‌های منابع دیجیتال

آشنایی با نرم‌افزار انت‌کانک

نظریه بازی ها و تیوری تصمیم گیری چند معیاره: از خیال تا واقعیت

نگارش مقالات علمی: چرا و چگونه؟

می خواهید چه نوع مقاله ای بنویسید؟